Rekrutacja

REKRUTACJA

Zapoznaj się z procesem rekrutacji i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić aby zostać stażystą w III edycji projektu Pomost na Rynek Pracy.
KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (deadline: 21 XI 2018, godz. 18.00) Dostarczenie wydrukowanego i wypełnionego tzw. PAKIETU KANDYDATA, na który składają się:

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie, w tym określenie pracodawcy, u którego student chciałby odbyć staż (pracodawcę można wybrać z Listy lub zaproponować własny wybór),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie,
 • CV ilist motywacyjny (w formie wydruku i w postaci pliku elektronicznego na pendrive; CV i list motywacyjny prosimy podpisać, zeskanować i zgrać na pendrive w jednym pliku),
 • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta (tryb stacjonarny; III LIC lub II SUM).

PAKIET KANDYDATA należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu, które mieści się w pokoju 34 na WNPiD do dnia 21 XI 2018 r. (do godz. 18.00).


KROK 2 – SPOTKANIA REKRUTACYJNE (26-30 XI 2018) Studenci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania rekrutacyjnego w siedzibie wybranego przez siebie pracodawcy. Niektórzy pracodawcy przeprowadzą rekrutację tylko na podstawie analizy Waszych aplikacji – bez spotkań rekrutacyjnych.


KROK 3 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (10 XII 2018, poniedziałek) Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży odbędzie się w dniu 10 XII 2018 r. Stosowne informacje otrzymacie Państwo drogą mailową lub telefoniczną. Brak kontaktu oznacza, że student nie dostał się na staż.


KROK 4 – SPOTKANIE Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU (14 XII 2018, piątek) Studenci zakwalifikowani do udziału w stażach zostaną zaproszeni na OBOWIĄZKOWE spotkanie z Kierownikiem projektu w dniu 14 XII 2018 r. o godz. 18.30 (Aula). Podczas spotkania zostanie omówiona dalsza procedura udziału w stażach. Formularz miejsca odbywania stażu

KROK 5 – PAKIET STAŻYSTY Studenci zakwalifikowani na staż muszą dostarczyć do Biura Projektu wydrukowany i wypełniony tzw. PAKIET STAŻYSTY, na który składają się następujące dokumenty (znajdujące się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA):

 • Umowa uczestnictwa w stażu (3 egzemplarze),
 • Program stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu ze strony pracodawcy),
 • Dane stażysty,
 • Zaświadczenie z Dziekanatu WNPiD o statusie studenta,
 • Potwierdzenie przeprowadzenia badań lekarskich.

KROK 6 – KONIEC STAŻU W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów:

 • Dziennik stażu (wydruk całości),
 • Sprawozdanie z realizacji stażu,
 • Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu,
 • Test kompetencji – wypełniony przez Stażystę i oceniony przez Opiekuna stażu.

Dostarczenie pełnego PAKIETU STAŻYSTY jest warunkiem wypłacenia ostatniej raty wynagrodzenia za staż.

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • potencjał Pracodawcy, u którego student zamierza odbyć staż,
 • potencjał i motywacja studenta (ocena CV i listu motywacyjnego),
 • średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego,
 • zbieżność profilu działalności prowadzonej przez Pracodawcę z profilem kształcenia na Wydziale,
 • członkostwo w kole naukowym, samorządzie studentów, organizacji studenckiej,
 • znajomość języka obcego w przypadku stażu zagranicznego,
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku gdy pracodawca przeprowadzi samodzielną rekrutację na oferowane przez siebie staże, wynik takiej rekrutacji Komisja uzna za wiążący.

Wyboru studentów zakwalifikowanych na staże dokona Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Paweł Antkowiak (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Zarządzanie państwem),
 • Tomasz Brańka (Koordynator uczelniany programu Erasmus+),
 • Łukasz Donaj (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Stosunki międzynarodowe),
 • Szymon Ossowski (Prodziekan ds. studenckich WNPiD),
 • Joanna Skrzypczyńska (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Politologia),
 • Agnieszka Stępińska (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna),
 • Adam Szymaniak (Kierownik Projektu),
 • Mikołaj Tomaszyk (Pełnomocnik Dziekana na kierunku Bezpieczeństwo narodowe).