staże

STAŻE

Poznaj szczegółowe warunki uczestnictwa w programie.

 • W stażach mogą uczestniczyć studenci stacjonarni roczników dyplomowych WNPiD UAM w Poznaniu (III rok LIC i II rok SUM).
 • Program obejmuje studentów wszystkich kierunków prowadzonych na WNPiD.
 • Staż musi trwać 480 godzin.
 • Preferowana forma realizacji stażu: 3 miesiące „pod rząd”, 40 godz. w tygodniu, 8 godz. dziennie.
 • Istnieje możliwość elastycznego dopasowania czasu realizacji stażu do preferencji pracodawcy.
 • Staże muszą być zrealizowane od 1 lutego do 30 września 2019 r.
 • Staże krajowe są płatne od 7680 do 8880 PLN za 480 godzin – od 2560 do 2960 PLN za miesiąc.
 • Staże zagraniczne są płatne od 12300 do 13290 PLN za 480 godzin – od 4100 do 4430 PLN za miesiąc.
 • Stażysta otrzyma stypendium stażowe w 3 ratach. Warunkiem wypłaty każdej z 3 rat będzie przesłanie Raportu miesięcznego potwierdzającego odbycie 160 godzin stażu. Raport musi być podpisany przez Opiekuna stażu po stronie pracodawcy.
 • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Stypendia stażowe są wypłacane ze środków pozyskanych przez WNPiD.
 • Studenci realizujący staże krajowe poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakwaterowania w wysokości 1200 PLN/mc. Dofinansowanie zakwaterowania zostanie wypłacone w jednej transzy po zakończeniu stażu. Warunkiem wypłaty będzie udokumentowanie opłacenia zakwaterowania.
 • Studenci realizujący staże krajowe poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o dofinansowanie dojazdu na miejsce odbywania stażu w wysokości do 100 PLN. Warunkiem wypłaty będzie udokumentowanie opłacenia dojazdu.
 • Studenci realizujący staże zagraniczne mogą ubiegać się o dofinansowanie przelotu na miejsce odbywania stażu w wysokości do 1500 PLN. Warunkiem wypłaty będzie udokumentowanie opłacenia przelotu.
 • Opiekun stażu po stronie pracodawcy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1353,60 PLN (brutto brutto) za 480 godzin zrealizowanego stażu.
 • Opiekun stażu może zrezygnować z wynagrodzenia.

Dopuszcza się 2 opcje realizacji stażu. Pierwsza to możliwość skorzystania ze staży oferowanych przez pracodawców – partnerów projektu. Druga – zaproponowanie przez studenta własnego miejsca odbywania stażu.

 

OPCJA 1: PRACODAWCY – PARTNERZY PROJEKTU

Partnerami projektu są najlepsi pracodawcy – firmy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

W zakładce Lista pracodawców znajdują się następujące informacje:

 1. nazwa pracodawcy,
 2. działy, w których oferowane są staże,
 3. liczba oferowanych przez pracodawcę staży,
 4. preferowane przez pracodawcę terminy odbywania staży,
 5. kwalifikacje potencjalnego stażysty wymagane przez pracodawcę.

 

Pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę. Niektórzy pracodawcy wybiorą stażystów tylko na podstawie nadesłanych aplikacji; inni zaproszą Was na rozmowę, testy czy assessment center. Studenci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo o terminie spotkania rekrutacyjnego przez pracodawcę. Prosimy nie kontaktować się samodzielnie z pracodawcami z Listy pracodawców.


OPCJA 2: WŁASNY POMYSŁ STUDENTA

Student może zaproponować własny wybór pracodawcy, u którego chciałby odbyć staż. W przypadku zgłoszenia własnej propozycji, student musi wpisać dane pracodawcy do formularza Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 • Stażysta nie ponosi kosztów ubezpieczenia.
 • Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest finansowany z projektu.
 • Stażysta nie ponosi kosztów przeprowadzenia badań lekarskich.
 • Koszt badań lekarskich jest finansowany z projektu.

Wyjątkowość projektowanych staży wynika z ich pełnej zgodności z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Ramy są zbiorem zasad realizowania staży opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Zostały one ujęte w 5 obszarach:

1. Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

 • Program stażu dostępny jest w formie spisanego dokumentu.
 • Miejsce pracy stażysty jest odpowiednio przygotowane.
 • Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorców.
 • Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.

2. Umowa

 • Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

3. Opieka i mentoring

 • Opiekunowie stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
 • Każdy przyjęty stażysta ma przydzielonego opiekuna.
 • Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w organizacji.
 • Opiekun monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków.
 • Opiekun udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

4. Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

 • Program stażu ma jasno określony czas trwania i nie trwa krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Program trwający 1 miesiąc może być płatny lub bezpłatny.
 • Program trwający dłużej niż 1 miesiąc jest obligatoryjnie płatny.

5. Ocena programu

 • Po ukończeniu programu stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji.
 • Stażysta ocenia program stażu w formie pisemnej (sprawozdanie ze stażu).